KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEYEN VERİ SORUMLUSU:
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin amacı, veri sorumlusu Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş.-İzmir Özel Türk Koleji (“Şirketimiz”) tarafından işletilmekte olan itkstore.ozelturkkoleji.com internet sitesine (“Site”) üye olarak veya üye olmadan şirketimiz hizmetlerinden faydalanan ve/veya Siteyi ziyaret eden kullanıcılar tarafından şirketimiz ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve şartların tespit edilmesi ve Kullanıcıların (Veri Sahibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.
2- KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ ?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,
Görsel Kayıtlar: Profil fotoğrafı
Kullanıcı İşlem: Kullanıcı tarafından oluşturulan ve herkese açık alanlarda yayınlanacak veya görüntülenecek derecelendirme, inceleme, ipucu, fotoğraf, yorum, beğenme, yer imi, arkadaş, liste vb. bilgiler.
Finans: IBAN No, faturalandırma ve kredi kartı veya para/ön ödeme kartı bilgileri.
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, Şirketimiz, Kullanıcının Siteyi kullanımına ilişkin bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. Bu bilgiler, site kullanıcısının hangi IP adresinden bağlantı sağladığı, sitede nereye gittiği, nereye tıkladığı bilgileri yanı sıra siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistikleri oluşturan bilgilerdir. Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam “banner”larına tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.
3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:
Kişisel verileriniz;
– Hizmet ve servislerimizin gerçekleştirilmesi,
– Müşteri ile imzalanan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
– Servislerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
– Kredi kartlarının ileride kullanılabilmesi için müşteri talebi üzerine saklanması ve bir hesap oluşturulması,
– Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
– Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
– Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
– Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,,
– Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
– Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
– Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
– Hizmetlerin iyileştirilmesi ve işletmesel gerekliliklerin yönetilmesi,
– Risk yönetimi,
– Kötü niyetli işlemlerin tespit edilebilmesi ve risk seviyelerinin ölçülebilmesi,
– Yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek
gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.
4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız, elden veya elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, üyelik başvuru formları, satın alma işlemleriniz sırasında doldurduğunuz formlar ve verdiğiniz bilgiler, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sözlü, yazılı veya elektronik sair her türlü yolla kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde toplanmaktadır.
Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz;
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
– İlgili kişinin açık rızanızın alınması,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerinden en az birine dayanılarak işlenmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:
Kişisel veriler, Kanunun 8. ve 9. maddesine uygun olarak ve işbu aydınlatma metninde yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içinde mevzuata göre yetkili kurumlara, Şirketin iştirak şirketlerine, taşeronlarına, tedarikçilerine, bankalar, finans kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yurtdışında ise Şirket ve birimlerinde faaliyet sırasında kullanılan yazılım ve programların yüksek düzey güvenliğe haiz olan sunucularına aktarılabilecektir.
6- KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ KVKK 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAK VE TALEPLERİNİZ:
KVKK 11. Maddesi uyarınca, dilediğiniz zaman İTK’nın aşağıda yazılı adreslerine başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
– Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
– Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
– Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
– Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimiz “Mithatpaşa Cad. Çankaya Mah. 687 – 689 Köprü/Konak” adresine veya info@itk.k12.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletebilirsiniz. Talepleriniz niteliklerine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

GİZİLİLİK POLİTİKASI
Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. Ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz itkstore.ozelturkkoleji.com internet sitemizde (“Site”); ziyaretçilerimize daha etkili bir kullanım deneyimi sağlayabilmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için, ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını çerçevesinde, kişisel verileri işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, Sitenin içerik bölümünü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gidilen firmalar ile paylaşılmaktadır. Amaç, sitenin üstün standartlarda olmasını ve gelişimini sağlamaktır. Site kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.
Site kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sitenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Ödeme Güvenliği Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan 3D Secure Ödeme sistemi ile 128 mbit koruma ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir.
Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve Şirketimiz tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir.

SİTENİN GENEL KULLANIM ŞARTLARI, BUNUNLA İLGİLİ GENEL KURALLAR VE YASAL SORUMLULUKLAR
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin itkstore.ozelturkkoleji.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen itkstore.ozelturkkoleji.com sitesini kullanmayınız.

Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

itkstore.ozelturkkoleji.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
2. İçerik Kullanımı
2.a. itkstore.ozelturkkoleji.com ‘da bilgilerin ve kişisel verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda Gizlilik Politikası, Çerez Politikası veya KVKK Aydınlatma Metninde yazılı kural ve şartlar geçerlidir.

2.b. Kullanıcı tarafından itkstore.ozelturkkoleji.com’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş. tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Kullanıcı cihazından girildiğinden Kullanıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

2.c. itkstore.ozelturkkoleji.com ’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç olmak üzere tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş.’ye aittir.

2.d. Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş. yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından itkstore.ozelturkkoleji.com ’da veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

2.e. itkstore.ozelturkkoleji.com ’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş. sorumlu değildir.

3. Sorumluluklar
3a. itkstore.ozelturkkoleji.com ‘u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve itkstore.ozelturkkoleji.com ‘u geliştirmektir.
3.b. itkstore.ozelturkkoleji.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek itkstore.ozelturkkoleji.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
3.c. Kullanıcı, itkstore.ozelturkkoleji.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile itkstore.ozelturkkoleji.com ‘un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü kural, duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya itkstore.ozelturkkoleji.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının itkstore.ozelturkkoleji.com ‘dan yararlanması Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş. tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin itkstore.ozelturkkoleji.com ‘u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. Kullanıcı itkstore.ozelturkkoleji.com ‘dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
3.g. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından itkstore.ozelturkkoleji.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
3.h. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
3.ı. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.j. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası”, “Çerez Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlat Metni” bölümlerini okuyunuz.
3.k. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4. Tebligat Adresleri
4.a. itkstore.ozelturkkoleji.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının itkstore.ozelturkkoleji.com ‘a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
4.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
4.c. Yine itkstore.ozelturkkoleji.com ‘un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği A.Ş. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş.-İzmir Özel Türk Koleji